İşçi Özlük Dosyası

0
294

İşçi Özlük Dosyası

İşçi Özlük Dosyası; Bütün işyerlerin işçi özlük dosyası düzenleme zorunluluğu vardır. 10.06.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi işveren ilişkilerinin düzenli sürdürülebilmesi için işverene kanunla bir bu yükümlülük getirilmiştir.

Son yıllarda Sektörel denetimlerde İş Müfettişlerince yapılan tespitlerde işçi özlük dosyası olmayan firmalara işçi başına İdari Para Cezası uygulanmaya başlamıştır.

4857 sayılı İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır.  İşçi Özlük dosyası niçin önemli işçi işveren ilişkisi bozulunca,  işçinin şikayeti sonucunda İşkur incemelerinde ve iş mahkemeleri karar verirken söz konusu belgelerin bağlayıcılığı önemli yere sahip olmaktadır.

İşçi Özlük Dosyası

        Bilindiği üzere “Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur  vemercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür” denmektedir.

4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline 104. Maddeye göre  2018 yılı binsekizyüzelliüç (1.853.00 TL) Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

İşçi Özlük Dosyası

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması  Gereken Belgeler Şunlardır:

1-İşçiye ait kimlik bilgileri ( İŞ K. 75)

2- İş başvuru formu, diploması, sahip olduğu belgeler

3-İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak-Yılda bir kez yenilenmelidir)

4-Çalışanın Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanları Fotokopileri, Evli personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

5-Savcılık Belgesi (Adli Sicil Kaydı)

6-Daha Önceki Çalıştığı Yerlere İlişkin Bonservis Belgeleri

7- İşe giriş bildirgesi ( 5510 8. Md)

8- Yazılı iş sözleşmesi yapılmış ise yazılı sözleşme (Fazla çalışma onay belgesi-ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay belgesi( İş K. 44)

9- Yazılı sözleşme yapılmamış ise, işe alındıktan sonra en geç 2 ay içinde işçiye verilmesi zorunlu olan ‘‘çalışma koşullarını içeren belge’’.

10- Her ay işçiye verilmesi zorunlu olan ücret hesap pusulası( İş K. 37): İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası örneği dosyada olmalıdır.

11- Sağlık raporu ve periyodik muayenelere ilişkin raporlar.

12- 18 yaşından küçük çalışan varsa ebeveyninin muvafakat namesi.

13- Hamile olan kadın işçilerin doğumdan önce 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, 3 hafta kalana kadar çalışabileceğine ilişkin doktor onayı( İş K. 74)

14- Yıllık ücretli izinleri gösteren ve işçinin imzasını taşıyan izin kayıt belgesi( İş K.56) Uygulamada işverenler yıllık ücretli izin defteri tutmakta olup bu defterin düzenli tutulması ve işçiye imzalatılması gerekir.

15- Çalışma belgesi: İş akdi sona erdiğinde işçiye verilmesi zorunlu olan, işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren belgedir. İşçiye verilen çalışma belgesinin bir örneği işçinin teslim aldığına ilişkin imzası alınarak dosyasında saklanır.( İş K. 28)

16- İşten ayrılma bildirgesi ( 4447 SY 4.md, 5510 9.md)

17- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapıldığını gösteren belgeler

18- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler

19- İşçiye çalışma süresince yapılan bildirimler, savunma istenmiş ise istem yazısı ile verilen savunmalar

20- İşçinin terfisi ile ilgili belgeler, iş şartlarında değişiklik varsa buna ilişkin anlaşma/ muvafakat belgeleri

21- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanmak isteyen işçilerin istekte bulunduğuna ilişkin dilekçeleri, serbest zaman kullanım çizelgeleri

22- İşçinin her türlü izin talep dilekçeleri( ücretli, ücretsiz vs)

23- İşçinin geçici iş göremezlik durumuna ilişkin istirahat raporu örneği

24- İş sözleşmesinin feshine ilişkin belgeler, bildirimler

25- İş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye yapılan ödemeleri gösteren belgeler, ibraname

İşçi Özlük Dosyası

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dosyası

1-      İSİG Kurulu Karar Defteri

2-      Makinaların Fenni Muayene Raporları

3-      İş Kazası Tutanak ve Şahit İfadeleri

4-      İş Makinası Operatör Ehliyet Fotokopileri

5-      İlk Yardım elemanlarının Belgeleri ve Hemşire Diploma Sureti

6-      İş Yeri Hekim Sözleşmesi Sureti

7-      İş Güvenliği Teftiş Tutanakları ve Tebligatlar

8-      Kurma izni

9-      İşletme Belgesi

10-    Diğer (……………………………)

İşçi Özlük Dosyası

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here