Kurum Personelinin Sorumluluğu İlişkin 2016/15 Sayılı Genelge

0
191

T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIGI

Hukuk Müşavirliği

Sayı  : 72044944/6590735000000/l3205/3934251

Konu : Kurum  Personelinin Sorumluluğu

19/07/2016

GENELGE 2016/15

 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi uyarınca. kamu görevlisinin kasıt, kusur  veya ihmalinden  kaynaklanan  mevzuata  aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında  artışa  engel  veya  eksilmeye  neden olunması  Kamu  zararını oluşturmaktadır.

Yargı mercilerinden veya icra müdürlüklerinden Kurumumuza tebliğ edilen dava dilekçesi, cevap layihası, bilirkişi raporu, karar, Yargıtay ilamı, haciz ihbarnameleri, müzekkere, muhtıra, icra emri, ödeme emri  vb.  sair  yargılama  ve  yargılama  sürecine  ilişkin  tebligatlar uyarınca Kurumumuzun sorumlu personeli tarafından yasal süresi içinde işlem  ifası gerekmektedir.  Söz konusu adli  tebligatlara  yasal  süresi  içinde  sorumlu  personel  tarafından  işlem  yapılmaması hali ise  Kurum  zararının  doğmasına sebep olmaktadır.

Sorumlu personelin, yargı  mercilerinden  veya  icra  müdürlüklerinden  yapılan  bu kabil tebligatların cevap sürelerinin kesin süreler olduğunu  dikkate  alarak ivedilikle  ve tebliğ tarihi  de beliıiilmek suretiyle ilgili birime intikal ettirmesi, tebligatlara verilecek cevaba ilişkin bilgi ve belgelerin  de cevap verecek  birimimize süresi içinde  intikali  zorunludur.

Yukarıda açıklanan süreçlere uymayan, tebligatları ilgili birimlere geç intikal ettiren veya verilecek cevaba esas bilgi ve belgeleri süresi içinde intikal ettirmeyen Kurum  personeli  hakkında idari ve cezai süreç işletilerek, bu  kabil  eylemlere  dayalı  Kurum  zararı  kendilerinden  tahsil  edilecektir.

Bilgi edinilmesini  rica ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here