Neler Yapıyoruz

DANIŞMANLIK KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Öz Denetim

Özlük Dosyaları ve İlgili Evrakların Denetimleri Yazışmaları Teftişler

İdari para cezaları ve itirazlar

Personel tutanakları, bildirimleri, ilanları ve dilekçe örnekleri

SGK Merkezleri tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar

Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü v.b) tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar

İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşverenin sorumluluğu ve yükümlülükleri

İş kazası durumunda hazırlanacak belge örnekleri ve yazışmalar

Ücret Ödemeleri ve Kesintilerin Denetimi Ücret ödemeleri

SGK Matrahından istisna edilen ödemeler. Ücretten yapılan kesintiler

Gelir vergisinden istisna edilen ödemeler Sakatlık indirimi bildirimi

Çıkış işlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hak edişlerin ödemeleri
Teşvikler

İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamaları İzin ve Tatil Uygulamaları

Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesi  Yıllık ücretli izin uygulamaları

Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalışma bildirimleri

Mazeret izinleri (ücretli, ücretsiz) uygulamaları

Analık izin uygulamaları.Kanun’da belirtilen diğer izinler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar

Resmi Kurumlara Yapılan Bildirimlerin Denetimi

SGK aylık prim bildirgeleri

Eksik gün bildirimleri (Ek-10)

İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri

Özürlü personel istemi ve bildirimleri

Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimleri (Çalışma izni, oturma izni ve prim bildirimi

Yıl Sonu ve Ara Dönem Denetimi

Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi