Telafi Çalışması Nedir?

0
295

Telafi Çalışması Nedir? 06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde telafi çalışmasıyla ilgili;

“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır” hükmü yer almıştır.

Zorunlu nedenler, önceden görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak, dıştan gelen olaylardır.

Örneğin: doğal afetler, aşırı kar yağışı, işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve işin durdurulmasına neden olan diğer olaylar gibi.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telefi Çalışması Nedir?

İşveren, Hak Düşürücü Süre Olan 2 Aylık Süreyi Kullanabilir mi?

İşveren, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden iki ay içinde (takvim ayı değil, belirtilen sürenin sonundan itibaren 60 günlük süre içerisinde) çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. İki aylık sürenin sonrasında telafi çalışması yaptırılamaz. Dolayısıyla, işverenin çalışılmayan ve fakat ücreti ödenen süreye ilişkin işçiye telafi çalışması yaptırma hakkı iki aylık sürenin tamamlanmasından sonra ortadan kalkmış olur. Ayrıca, telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla olamaz. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır.

Telefi Çalışması Nedir?

Tatil Günlerinde Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Yoğun kar yağışı nedeni ile, birçok firma çalışanlarını normal mesai bitiminden önce sonlandırarak evlerine göndermektedir. İşverenler açısından telafi çalışmasının yanlış yorumlandığı bir husus dikkat çekmektedir. Telafi çalışmasını, özellikle işyerinde mesainin olmadığı, hafta tatilinin olduğu günler çalışanlar işe davet edilerek telafi çalışması yapılmaktadır. Bu durum İş Kanunu açısından son derece yanlış olup çalışanın dinlenme hakkı gözetilmeksizin, telafi çalışmasının yapılması Kanuna ve Türev Mevzuatına aykırıdır.

Yargıtay 9. HD.’nin, 17.03.2008 tarih ve E: 2007/27667, K: 2008/5298 sayılı Kararı da bu yöndedir. Hatta hafta içi beş gün, çalışma zamanı olan bir işyerinde, genel tatil günü olarak Pazar günü ele alınmış ve Cumartesi günü ise akdi tatil olarak anılan işyerinde normal zamanlarda çalışmanın olmadığı dikkate alınarak verilen kararda; İşveren, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine bununla birlikte, telafi çalışması tatil günlerinde yaptırılamaz.

Bu hususa ilişkin Yargıtay’ın yukarıda da sözü edilen kararı; “dava konusu işyerinde haftanın beş günü çalışma yapıldığı, Cumartesi günü akdi tatil, Pazar gününün ise hafta tatili olarak kullanıldığı, davacının Cumartesi günü çalışmak istememesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği, ancak feshin haklı ve geçerli nedene dayandığını kabul etmenin mümkün görülmediği” şeklindedir.

Telefi Çalışması Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here