Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

0
196

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler; İşverenler yurt dışından aldıkları işlerde çalıştırmak istedikleri işçileri İş-Kur aracılığıyla temin edeceklerdir. Ancak işverenler bu işçileri kendileri de temin edebilecekleri gibi özel istihdam büroları aracılığı ile de temin edebilirler.

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

İş-Kur Kapsamında Yapılması Gerekenler

4904 3  sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin d bendine göre “işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek,” Türkiye İş Kurumu’nun görevleri arasındadır.

İşverenlerin işçilerini temin amacıyla iş ilanı vermesine izin verilmektedir. Ancak yapılacak ilanda iznin hangi il müdürlüğünden/hizmet merkezinden alındığı ve verilen iznin tarih ve sayısı belirtilmelidir. Yurt dışından alınan iş ile ilgili henüz anlaşma imzalanmamış olması halinde, söz konusu işin alındığına ilişkin herhangi bir belgenin (işi alan ile işi yaptıracak firma arasındaki yazışma vb.) İş-Kur’a ibraz edilmesi halinde gerekli değerlendirmeler yapılarak, alınan işle ilgili ön hazırlık yapılması amacıyla yönetici konumunda eleman temini için ilan izni verilebilmektedir.

İşçi temininden ve hizmet akdi imzalandıktan sonra işverenlerin yurt dışında çalıştırmak istedikleri işçilerinin işlemlerini İş-Kur aracılığı ile yaptırmaları ve işçileri ile aralarında imzaladıkları örneği İş-Kur tarafından hazırlanan iş sözleşmelerini Kuruma onaylatmaları gerekmektedir. Üç nüsha hazırlanan yurt dışı iş sözleşmenin bir örneği işçide, bir örneği işverende, bir örneği de İş-Kur’da bulunacaktır. Bu sözleşmenin örneği http://www.iskur.gov.tr/ tr-tr/isveren/yurtdisiistihdam.aspx#dltop linkinden temin edilebilir.

4904 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin   d bendi uyarınca Türkiye İş Kurumundan izin almadan yurt dışına işçi götürene, yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Türkiye İş Kurumuna onaylatmayanlara her bir yurt dışı işçi sözleşmesi için, Türkiye İş Kurumundan izin almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan verenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

İşverenlerin yurt dışı işgücü isteminin karşılanması için aşağıda belirtilen belgeleri İş-Kur Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

Türk Firmalarından İstenilecek Belgeler:

  1. Ticaret sicil gazetesi örneği,
  2. Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da Ülkemizdeki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi,

iii. Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesinin aslı veya dış temsilciliğimizce gönderilen faks,

  1. Yurt dışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri, sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan, Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Irak için bu belge istenmez),
  2. Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,
  3. Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekâletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği,

vii. Sadece İsrail’de iş alan firmalar için İsrail İş ve İşçi Bulma Başmüdürlüğünce düzenlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan Yabancı İşçi Getirme İzni-Şerut Ha Taasuka.

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

SGK Kapsamında Yapılması Gerekenler

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 6  87’nci maddesine göre yurt dışına götürülecek sigortalıların bildirileceği işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurt dışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı kanunun 5’inci maddesinin g bendi hükümleri uygulanmaz.

İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse, işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye işyeri dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine getirirler. İşyeri bildirgesi ekine, verilecek diğer eklerden ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek belge eklenecektir.

Ülkemiz ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerin limanlarına kayıtlı gemilerin işletmesini devralan ya da bu gemilerde işin bir bölümünü üstlenen Türk işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sağlanacaktır.

Yaşlılık aylığı almakta iken Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin almakta oldukları aylıkları kesilmeyecek, ancak 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince 1/10/2008 tarihinden itibaren yurt dışında çalıştıkları sürede bunlar için işverenleri tarafından SGK’ya kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi ödenecektir.

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanuna göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Ancak 6552 sayılı Kanun ile 01.10.2014 tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işlerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için üst sınır asgari ücretin 3 katı olarak düzenlenmiştir.

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler
İşverenlerin Yükümlülükleri

Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazası, üç iş günü içinde, meslek hastalığı olayları ise Kanunda belirtilen haber verme süresi içerisinde (Meslek hastalığının işveren tarafından  öğrenilmesinden  itibaren üç iş günü) bildirilmelidir. Ancak iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde, üç iş günlük bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilebilir belgelenmiş  bir  mazeretin olması şartıyla bildirim süresi mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar.

İşveren, yurt dışına götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe el konuluncaya kadar, 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. İşveren tarafından kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik ödeneklerin tutarı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene ödenir.

Yurtdışına İşçi Götürmek İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler

 

 

Kaynak: lebibyalkin.com.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here